Ukubumba

Indawo

4 imishini yokubumba ebandayo

2 imishini yokubumba eshisayo

Imigqa yokuhlanganisa engu-2 15-metres

1 8-imitha QC nolayini wokupakisha

Okukhiphayo ngonyaka

2 million pair insole